Diện nhập cư Semi-Skilled là chương trình đề cử Tỉnh British Columbia (BC PNP) là một cách để người lao động được trở thành thường trú nhân tại B.C