Thí điểm nhập cư Nông Nghiệp - Thực Phẩm đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19