Một hướng dẫn mới được đưa ra cho công dân, thường trú nhân, người xin tạm trú và gia đình của họ ở Canada để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Canada đang thực hiện các bước để tiếp tục thu hút nhân tài toàn cầu từ khắp nơi trên thế giới trong bối cảnh toàn thế giới nỗ lực để ngăn chặn đại dịch coronavirus.