Nếu bạn là một sinh viên quốc tế có vợ/chồng và (các) con cùng sống tại Canada, bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada