saskatchewan-immigrant-nominee-program-sinp

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

SINP là Chương trình đề cử của Tỉnh bang Saskatchewan. Thông qua chương trình này, những ứng viên