Quebec đặt ra mục tiêu 40.000 thường trú nhân mới cho năm 2019.