Những thành phố này được xếp hạng là 10 thành phố hàng đầu để sống ở Quebec vào năm 2018.
Tagged under: , , ,
Quebec đặt ra mục tiêu 40.000 thường trú nhân mới cho năm 2019.