Ontario sẽ có thể đề cử 6.900 ứng cử viên nhập cư cho thường trú nhân Canada thông qua chương trình Immigrant Nominee Program năm 2019