nova-scotia-new-brunswick-tinh-bang-du-hoc-va-dinh-cu-ca-gia-dinh
Là một trong 4 tỉnh bang năm trong chương trình định cư AIPP, nên New Brunswick và Nova