Manitoba đang kỷ niệm 20 năm Chương trình đề cử tỉnh bang, chương trình đề cử cấp tỉnh đầu tiên của Canada.
manitoba-provincial-nominee-program-mpnp

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

MPNP là Chương trình đề cử của tỉnh bang Manitoba. Thông qua chương trình này, những người nhập