manitoba

Manitoba

Đây cũng là trung tâm trọng yếu về số sắc tộc, kinh tế nông nghiệp và quặng mỏ,
Tagged under: ,