Theo lệnh cấm được ban hành trước đó, chỉ có công dân và thường trú nhân được phép