Canada đã tổ chức một vòng mời mới thông qua hệ thống Express Entry vào ngày 4 tháng 3.