Số liệu của Chính phủ Canada cho thấy số người có Giấy phép học tập ở đây đã tăng lên hơn nửa triệu trong năm 2018