Những người làm điều dưỡng sẽ có thể đưa vợ/chồng và con cái của họ đến Canada và có thể thường trú theo hai chương trình thí điểm mới.