Nhập cư của Alberta đã tăng 7% trong phân bổ đề cử cấp tỉnh của chính phủ liên bang cho năm 2019