canada-federal-skilled-trades-class-fstc

Canada Federal Skilled Trades Class (FSTC)

FSTC cho phép ứng viên có job offer hoặc chứng nhận hợp lệ để làm việc trong một